Korupcijos prevencija

ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 1. Čižiūnų socialinių paslaugų centro ( toliau – Centras) korupcijos prevencijos programa ( toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Trakų rajono savivaldybės kovos su korupcija 2013- 2014 m. programa.

 

 1. Programos paskirtis – užtikrinti  Trakų rajono savivaldybės kovos su korupcija programos tęstinumą, veiksmingai ir kryptingai intensyvinti  korupcijos prevenciją Centre, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti.

 

 1. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:

 

 • korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
 • korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
 • korupcinio pobūdžio nusikalstama veika – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstomos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar išsvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstomų būdu įdytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viesojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstomos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

 1. Programos strateginės kryptys yra :

 

 • korupcijos prevencija;
 • antikorupcinis švietimas;

 

 1. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais :
  • teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės centre įgyvendinamos laikantis LR Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;
  • visuotinio privalumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
  • sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam reikiamą pagalbą;
  • pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

 

 1. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Programos tikslai:

 

6.1. korupcijos prevencijos srityje:

6.1.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti ir jas šalinti;

6.1.2. užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant sprendimus;

6.1.3. mažinti korupcijos prielaidas teikiant  paslaugas.

6.2. antikorupcinio švietimo srityje – supažindinti centro darbuotojus ir paslaugų gavėjus su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms.

 1. Korupcijos prevencijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:

7.1.užtikrinti antikorupcinę kontrolę;

7.2. didinti viešumą ir skaidrumą;

7.3. nustatyti veiklos sritis įstaigoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai

atsirasti ir plisti;

7.4. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms;

7.5. tobulinti vidaus norminius aktus, nustatančius atsakomybę už korupcinio pobūdžio

teisės pažeidimus ir reguliuojančius jų atskleidimą ir tyrimą;

 1. Antikorupcinio švietimo tikslui pasiekti numatomi uždaviniai:

8.1. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą įstaigoje ir skatinti centro bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą;

8.2. antikorupcinis ugdymas turi būti neatskiriama švietimo dalis, siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą. Šia linkme turi būti ugdomi Centro darbuotojai,  jie turi dalyvauti seminaruose, paskaitose ar kituose antikorupcinio švietimo renginiuose;

8.3. visuomenės švietimas ir informavimas apie korupcijos prevencijos įstaigoje programos įgyvendinimą;

8.4. įstaiga savo interneto svetainės puslapyje turi skelbti informaciją, kur turi kreiptis

paslaugų gavėjas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika;

8.5. įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programą.

 

III. PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI IR SIEKIAMI REZULTATAI

 

 1. Programos efektyvumas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

9.1. įgyvendintų Programos priemonių skaičių;

          9.2. iki nustatytų terminų įgyvendintų priemonių skaičių;

9.3. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas teikiant skaičiaus pokytį;

9.4. neįgyvendintų Programos priemonių skaičius;

9.5. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičių;

9.6. asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičių;

 1. Siekiami rezultatai:

10.1. padidinti nepakantumą korupcijai;

10.2. stebėti korupcijos pasireiškimo tikimybę įstaigoje;

10.3. užtikrinti visuomenės pasitikėjimą įstaiga.

 

 1. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

 

 1. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.
 2. Už Programos įgyvendinimą atsakingas Čižiūnų socialinio paslaugų centro direktorius.
 3. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.
 4. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias įgyvendinant Programą, Centras privalo reguliariai vykdyti numatytų Programos priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Su Programa ir priemonių planu Centro darbuotojai supažindinami susirinkimo metu.
 2. Už Programos ir priemonių įgyvendinimą paskirti atsakingi asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 3. . Korupcijos prevencijos programa finansuojama iš įstaigai skirtų asignavimų.
 4. Programa skelbiama Centro interneto svetainėje (http//ciziunucentras.lt)

ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr. Priemonės Vykdymo laikas Vykdytojai
1. Paskirti asmenį atsakingą už korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo organizavimą ir kontrolės vykdymą. Iki sausio 10 d. Centro direktorė
2. Sudaryti galimybes darbuotojams išvykti į seminarus apie antikorupcinio ugdymo programos integravimą į įstaigų veiklą. Per metus Centro direktorė
3. Organizuoti antikorupcinės kultūros ugdymo dienas, savaites, Tarptautinės antikorupcijos prevencijos dienos renginius centre, dalyvauti šalies mastu rengiamuose konkursuose antikorupcijos tema. Kiekvienų metų lapkričio – gruodžio mėnesiais Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo organizavimą ir kontrolės vykdymą –
4. Tirti skundus, pranešimus ar kitais būdais gautą informaciją dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų. Pagal poreikį Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo organizavimą ir kontrolės vykdymą –
5. Vykdyti dalį viešųjų pirkimų elektroninėmis priemonėmis. Pagal poreikį Viešųjų pirkimų komisija
6. Centro internetinėje svetainėje paskelbti korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą. 2015 m. sausio mėnesį Kompiuterinės technikos prižiūrėtojas
7. Organizuoti susitikimus su STT darbuotojais, vykdančiais korupcijos prevenciją. Pagal galimybę ir poreikį Centro direktorė