Veiklos planas

PATVIRTINTA
Čižiūnų socialinių paslaugų centro
direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. V- 79

ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. BENDROJI DALIS

Čižiūnų socialinių paslaugų centras(toliau – Centras) –  kompleksinė socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia specialiąsias ir bendrąsias socialines paslaugas bei organizuoja užimtumą senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia.
Trakų rajono savivaldybės taryba 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. S-69 įsteigė ir įregistravo įstatymu nustatyta tvarka biudžetinę įstaigą – Čižiūnų socialinių paslaugų centrą, turintį juridinio asmens statusą. Centras savo veiklą vykdo pagal 2009-12-29 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-422 patvirtintus biudžetinės įstaigos Trakų rajono savivaldybės Čižiūnų socialinių paslaugų centro nuostatus. Centras vykdo valstybės ir savivaldybės deleguotas funkcijas socialinių paslaugų teikimo srityje.

Vizija
Šiuolaikiška, tenkinanti kaimiškos bendruomenės narių poreikius socialinėms paslaugoms, sprendžianti savirealizacijos, savipagalbos, socialinės izoliacijos, laisvalaikio užimtumo problemas ir nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga.

Misija
Tenkinti kaimiškos bendruomenės narių poreikius stacionarioms ir nestacionarioms socialinėms paslaugoms, padėti jiems integruotis į visuomenę, spręsti užimtumo, ugdymo, savęs realizavimo klausimus, plėtoti socialinių paslaugų tinklą.

Valdymo struktūra
Centro valdymo struktūra suformuota pagal vykdomas funkcijas, atsižvelgiant į socialinių gavėjų skaičių, teikiamų socialinių paslaugų rūšis, steigėjo turimus finansinius išteklius. Čižiūnų socialinių paslaugų centro direktoriaus 2015-08-26 d. įsakymu Nr. V-38 patvirtintą valdymo struktūrą  sudaro:

 • administracija;
 • ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos tarnyba;
 • savarankiško gyvenimo namai su apgyvendinimo paslaugomis;
 • socialinės globos centras, kuris administruoja dienos socialinės globos institucijoje, socialinės priežiūros (pagalbos į namus) ir bendrųjų socialinių paslaugų teikimą.

Paslaugų gavėjai

 • senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas specialusis priežiūros,
 • senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas slaugos poreikis,
 • senyvo amžiaus asmenys,
 • suaugusieji asmenys su negalia,
 • suaugusieji asmenys su sunkia negalia,
 • kiti, laikinai netekę sveikatos, asmenys.

II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI

Centro pagrindinis veiklos tikslas –  sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, ugdyti paslaugų gavėjų savarankiškumą bei padėti integruotis į visuomenę, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti.

Veiklos tikslai:

 • Teikti socialines paslaugas senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, padėti tenkinti būtinus gyvybinius poreikius, saugoti, ginti jų teises ir interesus, ugdyti gebėjimus savarankiškai spręsti problemas, mažinti socialinę atskirtį.
 • Plėtoti  socialinių paslaugų tinklą kaimiškose Aukštadvario, Grendavės, Onuškio seniūnijose gyvenantiems senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, vykdyti patekimo į skurdą ir socialinę atskirtį prevenciją, palaikyti asmens  fizinį, materialinį ir psichosocialinį saugumą.
 • Didinti socialinių paslaugų prieinamumą gerinant įstaigos vidinę ir išorinę komunikaciją.

Centro veiklos uždaviniai:

 1. Teikti kokybiškas ir efektyvias specialiąsias socialines paslaugas.
 2. Sudaryti  lygias galimybes labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams gauti bendrąsias socialines paslaugas.
 3. Suteikti apgyvendinimo paslaugas Savarankiško gyvenimo namų gyventojams, pagal nustatytas normas aprūpinti reikalingu inventoriumi.
 4.  Skleisti ir kaupti informaciją apie teikiamas socialines paslaugas.
 5. Bendradarbiauti su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir dalintis gerąja patirtimi.
 6. Įtraukti Aukštadvario, Grendavės, Onuškio seniūnijų darbuotojus ir regione veikiančių bendruomenių narius nustatant socialinių paslaugų poreikį.
 7.  Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau – NVO).
 8. Užtikrinti gerą veiklos valdymą ir administravimą.

III. BŪKLĖS  ANALIZĖ

 1. Centro SSGG

STIPRYBĖSSILPNYBĖS
· Globos normas atitinkančių paslaugų teikimas užtikrina paslaugų kokybę.· Trūksta patalpų darbuotojų darbo vietoms.
· Suformuota tinkamą kvalifikaciją ir didelę darbo patirtį turinčių darbuotojų komanda.· Paslaugų gavėjų mokumo už paslaugas mažėjimas.
· Teikiamas ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia leidžia gauti finansavimą iš valstybės dotacijų.· Dėl lėšų trūkumo trūksta planingo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
· Gilios centro veiklos ir etnokultūros puoselėjimo tradicijos, patrauklus pastato projektas ir draugiška aplinka pritraukia klientus, partnerius, kolegas iš kitų socialines paslaugas teikiančių įstaigų.· Trūksta kineziterapeuto paslaugų.
· Tinkama vidinė komunikacija užtikrina greitą pagalbos organizavimą· Trūksta patalpų sportavimui, atskiroms užimtumo formoms (dailei, keramikai) teikti.
· Patirtis ruošiant projektus.· Nėra tvoros, apsaugančios gyventojus nuo išorinių pavojų.
· Glaudūs ryšiai su NVO. · Reikalingas informacinių technologijų atnaujinimas.
· Glaudus ryšys su vietos bendruomene ( bendri projektai). · Didėjant socialinių paslaugų administravimo apimtims atsiranda naujų etatų poreikis.
· Tvarkinga ir erdvi centro teritorija pritaikyta renginiams, susitikimams organizuoti.
· Didelis dėmesys Centro įvaizdžio formavimui visuomenėje.

GALIMYBĖSGRĖSMĖS
· Vykdyti bendrus projektus su aplinkinėmis bendruomenėmis. · Gali mažėti personalo motyvacija kokybiškai dirbti dėl mažo darbo užmokesčio.
· Išnaudoti centro materialinę bazę organizuojant mokymus socialiniams darbuotojams, savanoriams.· Sparčiai didėja vienišų, neįgalių žmonių skaičius.
· Galimybė užmegzti stipresnius ryšius, dalintis gerąja patirtimi bendradarbiaujant su kitomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis.· Mažėjančios paslaugų gavėjų mokumo už paslaugas galimybės.
· Darbuotojams studijuoti ir dirbti kvalifikuotą darbą. · Smurto darbe atsiradimas, nes daugėja klientų, turinčių žalingų įpročių, sergančių psichinėmis ligomis.
· Teikti paraiškas projektams finansuoti, pritraukiant lėšas kultūriniams renginiams, materialinės bazės gerinimui. · Didėjantis socialinių paslaugų poreikis dėl visuomenėje vykstančių demografinių procesų.
· Plačiau pristatyti centro veikla internetinės erdvės pagalba.· Didės lėšų poreikis materialinės bazės atnaujinimui (spec. transportas, keltuvas neįgaliesiems).

 1. Trumpa 2016 metais suteiktų paslaugų analizė

Centras 2016 m. teikė bendrąsias: maitinimo organizavimo, skalbimo, asmens higienos (maudymosi), transporto, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, sociokultūrines, ir specialiąsias: socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugas, Trakų rajono savivaldybės Aukštadvario, Onuškio ir Grendavės seniūnijų gyventojams, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas – visos savivaldybės senyvo amžiaus gyventojams ir gyventojams su negalia ir su sunkia negalia.Informavimo ir konsultavimo paslaugas centro darbuotojai teikia nuolat darbo valandomis telefonu, atvykus į centrą, elektroniniu paštu, apsilankymų pas asmenis namuose, susitikimų su gyventojais metu. Rajono gyventojai šias paslaugas gauna nemokamai ir gali kreiptis tiek kartų, kiek reikia. Interesantai informuojami apie centro teikiamas socialines paslaugas (paslaugų rūšis), galimybes jas gauti, mokėjimo už paslaugas sąlygas, techninių pagalbos priemonių gavimą. Informuojami ir konsultuojami gyventojai, seniūnijų darbuotojai, bendruomenių nariai apie galimybę centro administracijai pranešti apie asmenis, kuriems reikalingos socialinės paslaugos. Bendradarbiaujama su pirminių sveikatos priežiūros centrų gydytojais, suteikiamos asmens higienos ir transporto paslaugos. 2016 metas informavimo ir konsultavimo paslaugos suteiktos 3620 kartų.

Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos teikiamos tada, kai asmuo dėl sveikatos būklės ar kitų priežasčių negali pats savarankiškai spręsti iškilusių problemų. Šią paslaugą darbuotojai teikia bendradarbiaudami  su gydymo įstaigų, seniūnijų, Sodros, socialinės paramos, teisėsaugos ir kitų institucijų specialistais. Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos suteiktos 75 asmenims 2345 kartus.

Ilgalaikės arba  trumpalaikės socialinės globos paslaugas 2016 m. gavo 41 senyvo amžiaus ir neįgalus asmuo, dienos socialinės globos institucijoje – 4 asmenys, socialinės priežiūros (pagalbos į namus) – 36 asmenys. Specialaus transporto paslaugomis naudojosi 48 asmenys, turintys judėjimo sutrikimų, gyvenantys savo namuose ir 41 asmuo, gyvenantis centre, bei 4 Dienos centro lankytojai kasdien vyko į centrą ir atgal į namus. Nemokamos maitinimo paslaugos buvo teikto 4 skurdžiai gyvenantiems asmenims. Skalbimo paslaugomis pasinaudojo 37 asmenys, kurie dėl ligos ar buitinių sąlygų negali skalbtis namuose. Asmens higienos paslaugomis reguliariai naudojosi 19 asmenų.  Viso per 2016 metus  specialiąsias paslaugas gavo 81 asmuo, bendrąsias  – 149 asmenys.

IV. PRIEMONIŲ PLANAS

Žiūrėti 1 priedą.*

V. FINANSAVIMO PLANAS

 

Čižiūnų socialinių paslaugų centro finansavimas vykdomas iš savivaldybės biudžeto, specialiosios programos, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų ir kitų šaltinių. Tiek specialiosios programos, tiek valstybės specialiųjų dotacijų lėšos nėra tikslios, jos priklauso nuo paslaugų gavėjų dienų už apgyvendinimo paslaugas ir valandų kiekio, mokamas ar nemokamas pagal teisės aktus gaus paslaugas teikiant pagalbą į namus bei bendrąsias socialines paslaugas.

Planuojamų lėšų pasiskirstymas 2017 metais pagal finansavimo šaltinius:

Eil. Nr.

 Finansavimo šaltinis

 

Planuojama lėšų suma, Eurais

1. Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos 208 700,00
2. Įmonės pajamos už paslaugas 81 000,00
3. Valstybės biudžeto (VB) specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos 57 600,00
Viso: 347 300,00

Didžiausią dalį, 60,1 proc., sudaro savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos – 16,6 proc., įmonės lėšos (paslaugų gavėjų įmokos už suteiktas paslaugas) – 23,3 proc.

Pagal Trakų rajono savivaldybės tarybos  2016 m. gruodžio 8 d.  sprendimą Nr. S1 – 286 „ Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo 2017 metais“ patvirtintą sąrašą ir kainas 2017 metams padidinta  maitinimo kaina, todėl didės išlaidos gyventojų mitybai.

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliojus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. vasario 11 d. nutarimui Nr. O3-31 padidėjo nuotekų išvežimo kainos, todėl šios išlaidos 2017 metais planuojamos didesnės.

2017 metais  planuojamos išlaidos:

Eil. Nr.  Išlaidų/ straipsnio pavadinimas  Išlaidų dydis, tūkst. Eur
1. Darbo užmokestis 177,7
2. Socialinio draudimo įmokos 55,2
3. Mityba 49,3
4. Kitos paslaugos 6,4
5. Komunalinės paslaugos (šildymas, elektra, vanduo) 23
6. Ryšių paslaugos 1,4
7. Transporto išlaikymas 14,4
8. Apranga ir patalynė 2,5
9. Kitos prekės 10,9
10. Kvalifikacijos kėlimas 2,1
11. Spaudiniai 0,6
12. Medikamentai 3,8
                                                                                                

                                                                                                 Viso:

 

347,3

VI. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Čižiūnų socialinių paslaugų centras yra kompleksinė paslaugas teikianti įstaiga, kuri teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, todėl pareigybės pagal tarnybos aprašą išsidėsto taip:

 • Centro direktorius – 1 pareigybė;
 • Buhalterija – 1 pareigybė ( vyr. buhalteris);
 • Ūkio dalis – 4,4 pareigybės (ūkio dalies vedėjas, vairuotojas, valytojai, kompiuterinės technikos prižiūrėtojas, pagalbinis darbininkas);
 • Ilgalaikės/ trumpalaikės socialinės globos tarnyba – 12 pareigybių (socialinis darbuotojas, direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms, socialinio darbuotojo padėjėjai/ slaugytojo padėjėjai, slaugytojas);
 • Savarankiško gyvenimo namai – 1 pareigybė (socialinio darbuotojo padėjėjo);
 • Socialinės globos centras (socialinės priežiūros, dienos socialinės globos, bendrosios socialinės paslaugos) – 12 pareigybių (vyr. socialinis darbuotojas, užimtumo specialistas, socialinio darbuotojo padėjėjai).

Planuojamas pareigybių skaičius  2017 metais –  31,4. Toks pat jis buvo ir 2016 metais.

Darbo užmokesčio finansavimo šaltiniai yra savivaldybės ir įmonės biudžeto bei valstybės biudžeto lėšos.

Pareigybių finansavimo šaltinis
Pareigybių skaičius Planuojamas lėšų poreikis darbo užmokesčiui pagal finansavimo šaltinius (Eur)
Finansavimas iš SB ir įmonės lėšų

 

21,9 180 000,00
Finansavimas iš VB lėšų 9,5 52 900,00
Viso: 31,4 232 900,00

Čižiūnų socialinių paslaugų centro personalas skirstomas: tiesiogiai su paslaugų gavėjais dirbantis ir netiesiogiai su paslaugų gavėjais dirbantis (administracinis, ūkinis). Tiesiogiai su paslaugų gavėjais dirbančio personalo pareigybių skaičius nustatomas pagal paslaugų gavėjų skaičių, amžiaus ir negalios pobūdį, vadovaujantis darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvais.
Capture

Tiesiogiai su paslaugų gavėjais dirbantis  personalas sudaro didžiausią dalį pareigybių – 79,6 proc. nuo bendro pareigybių skaičiaus. Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms, socialiniai darbuotojai turi aukštąjį universitetinį socialinio darbo  išsilavinimą ir pareigybę atitinkančią kvalifikaciją. Slaugytojo padėjėjai turi reikalingus pažymėjimus,  socialinio darbuotojo padėjėjai  yra išklausę įžanginę socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programą ir 16 val. periodinius kvalifikacijos kėlimo mokymus.

VII. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 1. Centro veiklos planas – dokumentas, kuriuo vadovaujantis organizuojama įstaigos veikla. Jis yra viešas dokumentas, patalpintas svetainėje www.ciziunucentras.lt.
 2. Už veiklos plano vykdymą atsakingi centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms, socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistas, ūkio dalies vedėjas, kurie pasibaigus kalendoriniams metams pateikia veiklos ataskaitas.
 3. Pagal veiklos planą darbuotojai rengia savo mėnesio, pusmečio ir metinius planus.
 4. Dienos centro mėnesio užimtumo veiklos planai derinami su direktoriaus pavaduotoju socialinėms paslaugoms.
 5. Veiklos plano įgyvendinime dalyvauja centre veikianti Visuomeninė taryba.
 6. 2017 m. veiklos plano įgyvendinimo rezultatai pateikiami metinėje veikos ataskaitoje.

 

Direktorė                                                                                                                  Irena Kalkienė

*Priedai: