EQUASS KOKYBĖS DIEGIMO SISTEMA

Čižiūnų socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą” . Projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras. Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.

                  2020 m. birželio 9 d.  Čižiūnų socialinių paslaugų centras pasirašė dalyvavimo projekte sutartį su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugoms.

Projekto tikslas – didinti socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų

Dokumentai: