Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Čižiūnų socialinių paslaugų
centro direktoriaus
2014 m. spalio 02 d.
įsakymu Nr. V- 23

ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
VIDAUS TVARKOS GYVENTOJAMS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Čižiūnų socialinių paslaugų centras (toliau vadinama – Centras) yra Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – teikti apgyvendinimo paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose ir ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, kurie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos tarnyboje.
2. Centras dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Trakų rajono savivaldybės sprendimais, Centro nuostatais ir kitais teisės aktais.
3. Centro gyventojų vidaus tvarkos taisyklės (toliau tekste Taisyklės) nustato gyventojų apgyvendinimo, gyvenimo ir elgesio normas, apibrėžia gyventojų teises ir pareigas, numato atsakomybę šių taisyklių pažeidinėjimo atvejais;
4. Taisyklių privalo laikytis ir su jomis būti supažindinti visi gyventojai ar jų teisėti atstovai pasirašytinai.

II. ASMENS APGYVENDINIMAS CENTRE

5. Centre asmenys apgyvendinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2006 m. sausio 19 d. Socialinių paslaugų įstatymu ir jo pakeitimais, senyvo amžiaus asmenų ir asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normomis.
6. Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmuo, jo globėjas, rūpintojas, kiti šeimos nariai ar artimi giminaičiai gali apsilankyti Centre ir susipažinti su įstaigoje teikiamomis paslaugomis, personalu ir gauti kitą dominančią informaciją.
7. Atvykusi į Centrą asmenį priima direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms, slaugytojas, socialinis darbuotojas.
8. Atvykusį gyventoją ar jo teisėtą atstovą socialinis darbuotojas pasirašytinai supažindina su vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais tvarkos aprašais reglamentuojančiais asmens gyvenimą centre, suteikia išsamią informaciją apie centro veiklą, teikiamas paslaugas, gyventojų teises, atsakomybę, pareigas.
9. Susipažinęs su Taisyklėmis ir kitais dokumentais reglamentuojančiais asmens gyvenimą įstaigoje, gyvenimo sąlygomis, paslaugomis ir jų teikimo sąlygomis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atvykimo gyventojas ar jo teisėtas atstovas pasirašo dvišalę sutartį. Sutartyje numatomos gyvenimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos, apmokėjimas už suteiktas paslaugas, sutarties galiojimo laikas, pakeitimai ir nutraukimas. Dvišalė sutartis gali būti nutraukta gyventojo, jo globėjo arba centro iniciatyva.
10. Gyventojui suteikiamas teisės aktais nustatytas normas atitinkantis gyvenamasis plotas ir inventorius: lova, spintelė, kėdė, o stalas ir spinta bendrai visiems kambaryje gyvenantiems asmenims.
11. Asmenys apgyvendinami atsižvelgiant į amžių, lytį, sveikatos būklę, poreikius ir pomėgius dviviečiuose, triviečiuose kambariuose.
12. Esant būtinumui, gyventojas gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu asmeniu, gavus asmens ar teisėto atstovo sutikimą.
13. Gyventojas už gyvenimą globos namuose moka 80 proc., nuo visų savo pajamų, dydžio mokestį. Konkretus mokestis už suteiktas paslaugas nustatomas sutartimi sudaryta tarp paslaugų gavėjo, teikėjo ir savivaldybės priėmusios sprendimą dėl asmens apgyvendinimo centre.

III. MAITINIMAS

14. Centro gyventojai maitinami 3 kartus per dieną.
15. Pagal poreikį organizuojama racionali, speciali ir dietinė mityba, atsižvelgiant į centro gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas.
16. Valgiaraščiai sudaromi, atsižvelgiant į rekomenduojamas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiesiems asmenims paros energijos, maistinių medžiagų, mineralinių medžiagų ir vitaminų normas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro.
17. Gyventojai maitinami I ir II aukšto bendrose valgyklose, kuriose asmenys turi savo nuolatinę vietą. Gulintiems ir silpnai vaikštantiems arba turintiems laikinų sveikatos sutrikimų gyventojams sudaroma galimybė maitintis savo gyvenamosiose patalpose.
18. Esant būtinumui, gyventojui suteikiama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant, gyventojas yra aprūpinamas specialia įranga, padedančia jam pavalgyti.
19. Gyventojai turi galimybę kasdien susipažinti su valgiaraščiu. Valgiaraščiai iškabinami prie valgyklų. Valgykloje nesimaitinančius gyventojus bei gulinčius, nemokančius skaityti asmenis su valgiaraščiu supažindina socialinio darbuotojo ar slaugytojo padėjėjas.
20. Gyventojai gali savarankiškai, papildomai gamintis maistą tam skirtose patalpose (virtuvėlėse), bet kuriuo metu, esant poreikiui, išsivirti kavos ar arbatos.
21. Gyventojams draudžiama iš valgyklos į gyvenamuosius kambarius neštis maistą, indus bei kitą inventorių.

IV. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR GLOBOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS

21. Centras gyventojams organizuoja sveikatos priežiūros ir teikia globos paslaugas, organizuoja medikų konsultacijas ir stacionarinį gydymą, naudojasi įvairių sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų paslaugomis.
22. Gyventojai turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, apie pasirinkimą pažymima gyventojo medicininėje byloje.
23. Gyventojai pagal nustatytas normas ir tvarką aprūpinami medikamentais, tvarsliava, slaugos priemonėmis bei techninės pagalbos priemonėmis ir proteziniais, ortopediniais gaminiais vadovaujantis šių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.
24. Būtinoji medicininė pagalba teikiama visiems centro gyventojams:
24.1. pirmąją medicinos pagalbą įstaigoje teikia sveikatos priežiūros darbuotojai ir tuo metu šalia gyventojo esantys socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistas ar socialinių darbuotojų padėjėjai, išklausę pirmosios medicininės pagalbos teikimo kursą;
24.2. skubiąją medicininę pagalbą teikia slaugytojas savo kompetencijos ribose;
24.3. esant būtinybei kviečiama greitoji medicinos pagalba.
25. Jei centre nėra galimybių suteikti gyventojui būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, asmuo turi būti nukreiptas į kitas sveikatos priežiūros ar gydymo įstaigas, išrašant jam siuntimą.
26. Apie gyventojui iškilusias problemas, susijusias su asmens sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu ar kitomis aplinkybėmis, nedelsiant informuojami asmens globėjas, rūpintojas, esant poreikiui ir galimybėms, kiti šeimos nariai.
27. Centre gyventojams užtikrinamas sanitarinis – higieninis rėžimas.

V. GYVENTOJŲ POREIKIŲ UŽTIKRINIMAS IR ASMENS TEISIŲ APSAUGA

28. Gyventojo kasdieninis gyvenimas ir veikla organizuojami lanksčiai, siekiant suderinti asmens pageidavimus, pomėgius ir centro galimybes.
29. Gyventojo kasdieninė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų asmenį būti kuo savarankiškesniu, pagal galimybes tvarkyti ir prižiūrėti gyvenamąjį kambarį, bendrąsias patalpas, aplinką, gamintis maistą savo reikmėms ir kitą.
30. Gyventojui socialinės globos teikimui sudaromas individualus socialinės globos planas (toliau vadinama – ISGP), kuriame pateikiama informaciją apie asmens socialinius ryšius, sveikatos būklę ir informacija apie gyventojo poreikius. ISGP yra numatomos priemonės, kuriomis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos gyventojui teikiamos paslaugos ir kita.
31. ISGP sudaromas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo asmens atvykimo į centrą dienos, jis peržiūrimas, tikslinamas ne rečiau kaip kartą per metus, o atsiradus naujoms su gyventojo sveikatos būkle ar naujais asmens poreikiais bei įgūdžiais susijusiomis aplinkybėmis, iškart po šių aplinkybių atsiradimo. Pagal galimybes gyventojas ar jo globėjas, rūpintojas, kiti šeimos nariai ar giminaičiai dalyvauja sudarant, peržiūrint ir tikslinant ISGP.
32. Ne rečiau kaip kartą per metus arba atsiradus naujoms su gyventojo sveikatos būkle ar poreikiais susijusiomis aplinkybėmis yra atliekamas centro gyventojų senyvo amžiaus asmens arba suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas.
33. Norimą veiklą gyventojai pasirenka pagal pomėgius, savarankiškumo lygį, atsižvelgiant į gydytojų ir darbuotojų rekomendacijas bei centro galimybes.
34. Siekiant užtikrinti gyventojo apsaugą nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos ar įžeidinėjimų dėl savo rasės, religijos, negalios, socialinės padėties, pilietybės, sveikatos būklės, asmeninių savybių ir kitą, visi nelaimingi įvykiai, susiję su asmens sveikatos būklės pasikeitimais ar asmens teisių pažeidimais, yra registruojami „Gyventojų neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnale“.

VI. GYVENTOJŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

35. Gyventojai turi teisę:
35.1. įvairiais klausimais (tame tarpe ir dėl įvykusios ar galimos fizinės, psichologinės, materialinės, seksualinės prievartos, diskriminacijos ar kitų asmens teisių pažeidimų) raštu ar žodžiu kreiptis į Centro administraciją, personalą, steigėją – Trakų rajono savivaldybės administraciją, kontrolės bei kitas institucijas;
35.2. susipažinti su nusiskundimų, prašymų pateikimo bei jų nagrinėjimo procedūra ir žinoti, kad, baigus nagrinėti skundą ar prašymą, jis bus jam priimtina forma supažindintas su gautomis išvadomis bei sprendimais;
35.3. būti išklausytam, vertinant jo nuomonę ir gyvenimišką patirtį;
35.4. susipažinti su jo asmeniu susijusia dokumentacija, esančia centre;
35.5. atlikti pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka;
35.6. gyvenamajame kambaryje turėti asmeninių baldų, buitinės technikos ir kitų daiktų, išdėstyti juos savo nuožiūra bei pareikšti nuomonę dėl gyvenamojo kambario remonto, įrengimo;
35.7. turėti užrakinamą spintelę ar spintą asmeniniams daiktams laikyti;
35.8. savarankiškai disponuoti savo pinigais, išskyrus neveiksnius ir nesavarankiškus gyventojus, kurių pinigai ir kitos materialinės vertybės tvarkomi pagal centro direktoriaus patvirtintą „Dėl Čižiūnų socialinių paslaugų centro gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių saugojimo, naudojimo ir apskaitos tvarkymo tvarkos aprašą“;
35.9. pasimatyti su visais pageidaujamais asmenimis, išskyrus atvejus, kai tie pasimatymai kelia pavojų jo ar aplinkinių sveikatai ar saugumui;
35.10. atkurti nutrūkusius ryšius su šeimos nariais, artimaisiais, giminaičiais, draugais ir pažįstamais;
35.11. dalyvauti bendruomenės gyvenime, visuomeninėje veikloje, viešai reikšti savo nuomonę;
35.12. išsakyti pageidavimus dėl jį aptarnaujančio personalo, dėl gyvenamojo kambario, kaimyno (-ų) pasirinkimo, maitinimo ir kitų paslaugų teikimo;
35.13. bendrauti su kitais socialinės globos namų gyventojais, gerbiant kito asmens norus, interesus bei požiūrį;
35.14. užsirakinti savo kambarį, jeigu, įvertinus jo savarankiškumą ir gydytojų rekomendacijas, tai nesudaro pavojaus jo ar kitų gyventojų saugumui;
35.15. reikalauti, kad kiekvienas darbuotojas prieš įeidamas į gyventojo kambarį, pasibelstų į duris;
35.16. praktikuoti tą religiją, kurią išpažįsta;
35.17. dalyvauti svarstant jo poelgį, pasiaiškinti ir susipažinti su visais svarstymo dokumentais. Sprendimas dėl jam paskiriamos nuobaudos priimamas gyventojui dalyvaujant;
35.18. dalyvauti centro Visuomeninės tarybos veikloje;
35.19. laikinai savo noru (iki 90 kalendorinių dienų per metus) išvykti iš centro pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius, giminaičius ir pažįstamus, išlaikant galimybę grįžti tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir buvo apgyvendintas, išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą trukmė neribojama taip pat neribojamas gyventojo išvykimas dienos eigoje.
35.20. naudotis centre esančiu telefonu, mobiliojo ryšio telefonu.
36. Gyventojai įsipareigoja:
36.1. laikytis gyventojų vidaus tvarkos taisyklių;
36.2. kultūringai bendrauti su darbuotojais ir kitais gyventojais, gerbti vieni kitų nuomonę;
36.3. tausoti Centro turtą, saugoti ir prižiūrėti gyvenamą aplinką, baldus, inventorių, rūbus ir kt., taupiai vartoti energijos (elektros, šilumos, vandens) išteklius;
36.4. sąmoningai sugadinus, sulaužius socialinės globos namų ar kito gyventojo turtą, atlyginti padarytą materialinę žalą globos namams ar gyventojui;
36.5. laikytis (pagal sveikatos būklę) asmeninės higienos reikalavimų: kasdien praustis, plautis kojas, valytis dantis, maudytis ne rečiau kaip kas 7 dienas, būti tvarkingai, švariai apsirengus, apsiavus ir susišukavus;
36.5. dalyvauti (pagal sveikatos būklę) saviruošos darbuose: pasikloti lovą, nusišluostyti dulkes, išsiplauti grindis, išsivėdinti patalpas savo gyvenamajame kambaryje bei bendro naudojimo patalpose, švariai palikti pasinaudojus san. mazgais (pasinaudojus tualetu nuleisti vandenį, uždengti dangtį ir kt.);
36.6. dalyvauti (pagal galimybę) Centro teritorijos, kapų priežiūros ir tvarkymo darbuose;
36.7. dalyvauti Centre organizuojamoje užimtumo veikloje, pagal pomėgius lankyti veikiančius būrelius;
36.8. nustatytu laiku ateiti į valgyklą pavalgyti, prieš tai nusiplauti rankas;
36.9. reguliariai vartoti gydytojo paskirtus medikamentus ir nenaudoti savavališkai medikamentų nepasitarus su gydytoju ar slaugytoju;
36.10. nedelsiant pranešti sveikatos priežiūros personalui, socialiniam darbuotojui ar jo padėjėjui apie savo ar kaimyno sveikatos pablogėjimą;
36.11. susižeidus, kilus konfliktui su kitu gyventoju, pastebėjus gaisrą nedelsiant informuoti globos namų darbuotojus;
36. 12. bet kuriuo paros metu įsileisti į savo kambarį tuo metu dirbančius darbuotojus;
36.13. bet kuriuo metu leisti darbuotojams tikrinti asmeninius daiktus ir jų laikymo vietą
36.14. laikytis nustatyto Centro gyventojų paros ritmo, nuo 22 val. vakaro iki 7 val. ryto netrukdyti kitų gyventojų poilsio (netriukšmauti, nesiklausyti garsios muzikos, nepriiminėti svečių ir kitaip netrikdyti ramybės laiko).

VII. GYVENTOJAMS DRAUDŽIAMA

37. Gyventojams draudžiama:
37.1. vartoti alkoholinius gėrimus ir narkotines medžiagas, jas platinti;
37.2. rūkyti gyvenamuosiuose kambariuose ir kitose bendro naudojimo patalpose (išskyrus rūkymui skirtas patalpas);
37.3. laikyti šaltuosius, šaunamuosius ir kitokius ginklus, sprogstamąsias, degias ir nuodingas medžiagas;
37.4. savo nuožiūra, nepasitarus su slaugos darbuotoju, naudoti medikamentus, kviestis greitosios medicinos pagalbos ar kitų institucijų tarnybas;
37.5. laužyti ar kitaip gadinti, atiduoti ar parduoti kitiems asmenims Centro turtą (inventorių);
37.6. savavališkai remontuoti elektros prietaisus ar kitus įrenginius, baldus ir kt.;
37.7. reikalauti, atiminėti, pasisavinti kitų gyventojų cigaretes, maisto produktus, pinigus bei kitus asmeninius daiktus;
37.8. įeiti į kitą gyvenamąjį kambarį nepasibeldus;
37.9. savavališkai, be darbuotojų leidimo pasišalinti iš Centro;
37.10. be darbuotojų leidimo ir priežiūros maudytis atviruose vandens telkiniuose;
37.11. triukšmauti, vartoti necenzūrinius žodžius;
37.12. gulėti lovose su viršutiniais rūbais ir avalyne;
37.13. pilti kavos, arbatos tirščius bei kitas maisto atliekas į praustuvą;
37.14. priekabiauti, įžeidinėti ar kitaip žeminti Centro gyventojus ar darbuotojus;
37.15. ignoruoti (nereguoti) darbuotojų, vykdančių tarnybines pareigas, teisėtus reikalavimus ir pastabas.

VIII. GYVENTOJŲ SKUNDŲ, PRAŠYMŲ IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA

38. Centro gyventojai, jų teisėti globėjai turi teisę raštu ar žodžiu teikti skundus, prašymus ar pasiūlymus globos namų direktoriui, administracijai.
39. Raštiškus gyventojų skundus, prašymus ar pasiūlymus registruoja socialinis darbuotojas.
40. Centro direktorius išsiaiškina skundo, prašymo, pasiūlymo pagrįstumą ir nukreipia jį nagrinėti atsakingam darbuotojui.
41. Atsakingas darbuotojas išnagrinėjęs skundą, pageidavimą, prašymą apie priimtą sprendimą informuoja per 7 darbo dienas globos namų direktorių ir gyventoją ar jo teisėtą globėją.
42. Išskirtinais atvejais įvertinus skundo, pageidavimo, prašymo sudėtingumą jų nagrinėjimui direktorius gali sudaryti atskirą komisiją.

IX. PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS

43. Už gerą elgesį, tvarkingi, iniaciatyvūs, kūrybiški ir aktyviai talkinantys darbuotojams gyventojai gali būti skatinami padėkomis, asmeninėmis dovanomis, pažintinėmis kelionėmis, gyvenimo sąlygų gerinimu, pagerbiami bendruose renginiuose ir kitais būdais.
44. Gyventojams, nesilaikantiems Taisyklių gali būti skiriamos šios nuobaudos:
44.1. direktoriaus raštu pareikšta pastaba, papeikimas;
44.2. gyventojo perkėlimas laikinai ar visam laikui į kitą kambarį;
44.3. gyventojo pašalinimas iš Centro.
45. Gyventojai iš Centro gali būti pašalinami už dažnus grubius, kitų asmenų interesus bei orumą pažeidžiančius veiksmus, prieštaraujančius šioms Taisyklėms, teisėtvarkos pažeidimus ar Dvišalės sutarties pažeidimus:
45.1. pagrindas inicijuoti pašalinimą ne mažiau 3 per 6 mėnesius raštu įforminti ir centre užregistruoti grubūs* Taisyklių pažeidimai ar gyvenamosios vietos teisėsaugos įstaigoje registruoti asmens nusižengimai;
45.2. prieš pašalinant asmenį iš centro įsitikinama dėl jo saugumo ir galimybių savarankiškai (iš dalies savarankiškai) gyventi bendruomenėje arba socialinės globos paslaugų tęstinumo savivaldybėje užtikrinimo.
* Grubiais pažeidimais laikyti šiuos veiksmus: alkoholio vartojimą, savavališką pasišalinimą iš globos namų, muštynes, prievartą ir išnaudojimą bei darbuotojų reikalavimų visišką ignoravimą.

________________________________________