Garbingas jubiliejus

Lapkričio 23 – ąją pažymėjome garbingą jubiliejų. Čižiūnų socialinių paslaugų centro gyventojai Onutei Garčinskienei suėjo 90 metų. Ta proga susirinkome į dienos centrą. Dovanos, sveikinimai ir ilgiausių metų palinkėjimai sugraudino Onutę iki ašarų.

Ona Veličkaitė – Garčinskienė gimė 1926 m. Trakų rajone Drobelkų kaime. Šeimoje augo 3 broliai ir 5 seserys.. Daugiavaikė šeima vertėsi sunkiai – savos žemės neturėjo, todėl tėveliai dirbo pas ponus, o vėliau – kolūkiuose.

Vaikystėje Onutė padėdavo tėvams namų ūkyje, prižiūrėdavo jaunesnius brolius ir seseris. Drabužninkų pradžios mokykloje baigė 4 skyrius. Vėliau visą laiką iki pensijos dirbo Aukštadvario tarybiniame ūkyje lauko darbininke. Vyras Vytautas mirė 2001 m ., likusi viena 10 metų gyveno savo namuose. Pablogėjus sveikatai, atsikėlė gyventi į Čižiūnų socialinių paslaugų centrą.

Ona mėgsta dainuoti, turi gražų balsą. Gražiai gieda religines giesmes – be jos neapsieina gegužinės bei birželinės pamaldos, vykstančios ČSPC maldos kambaryje. Anksčiau mielai dalyvaudavo dienos centro veikloje : piešdavo, dirbdavo įvairius rankdarbius.

Čia gyvenančią ją aplanko artimieji, o ir pati kartais nuvyksta pas juos pasisvečiuoti.

                                                                                                                      Regina Nemeikštienė

                                                                                                                      Užimtumo specialistė

dscf2807 dscf2811 dscf2813 dscf2818 dscf2822 dscf2825

Daugiau naujienų