Globos normos

Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų  vertinimas (jsivertinimas) pagal įstaigos veiklą

Atliekant vertinimą ir įsivertinimą, naudojami klientų, jų tėvų, globėjų, centro personalo:

 • grupinės ir individualios apklausos,

• interviu,

 • stebėjimo,

• anketavimo,

 • centro dokumentų analizės

Socialinės globos paslaugų struktūros kokybės vertinimo kriterijai:

1. Personalo skaičiaus ir lankytojų skaičiaus santykis;

2. Personalo profesinė/pareigybinė struktūra;

3. Centro aplinkos pritaikymas lankytojų specialiesiems poreikiams;

4. Centro tvarkos, taisyklių, procedūrų pakankamumas sklandžiai veiklai organizuoti.

Socialinės globos paslaugų proceso kokybės vertinimo kriterijai:

1. Nuolatinis lankytojo poreikių vertinimas;

2. Individualaus plano sudarymas;

3. Lankytojo ir jo artimųjų įtraukimas į individualių planų

Atsiųsti dokumentus: