Nuostatai

PATVIRTINTA  Trakų rajono savivaldybės  tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1- 422

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

NUOSTATAI

 

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Čižiūnų socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) yra kompleksinė socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia specialiąsias ir bendrąsias socialines paslaugas bei organizuoja užimtumą senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia.
 2. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, biudžetinių įstaigų, socialinių paslaugų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Trakų rajono savivaldybės institucijų sprendimais, taip pat šiais nuostatais.
 3. Centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, turi antspaudą bei spaudus su savo pavadinimu, simboliką, atsiskaitomąsias sąskaitas banke.
 4. Centro steigėjas yra Trakų rajono savivaldybės taryba, kuri tvirtina, keičia ir papildo Centro nuostatus, išlaidų sąmatą ir bendrą pareigybių skaičių ir darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų sumą.
 5. Centro veiklą koordinuoja ir veiklos priežiūrą vykdo Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
 6. Vykdydamas socialinių paslaugų teikimą, Centras bendradarbiauja su savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, seniūnijomis, kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis, kurios teikia socialines paslaugas.
 7. Centro pavadinimas – Čižiūnų socialinių paslaugų centras.
 8. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 9. Centro adresas: Čižiūnų k. Aukštadvario sen. Trakų r. Lietuva.
 10. Centras įsteigtas neribotam laikui.
 11. Centro finansiniai metai yra kalendoriniai metai – dvylikos mėnesių laikotarpis, kuris prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

 

 1. CENTRO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Centro veiklos tikslas – įgyvendinti savivaldybės socialinių paslaugų strategiją, užtikrinti socialines paslaugas jų gavėjams, sudaryti jiems kitas tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jie galėtų saugiai jaustis ir ugdyti savarankiškumą.
 2. Svarbiausi Centro uždaviniai yra:

13.1. teikti kokybiškas specialiąsias ir bendrąsias socialines paslaugas, užtikrinti savarankiško gyvenimo saugumą, formuoti  teigiamą mikroklimatą, nuoširdžius, tolerantiškus, šiltus tarpusavio santykius.

13.2. nustatyti žmonių socialines problemas ir poreikį socialinėms paslaugoms, padėti jiems išspręsti susidariusias problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, išlaikyti žmogų kuo ilgiau namuose, padėti jam nenutraukti ryšių su artimaisiais ir bendruomene, tenkinti gyvybiškai būtinus poreikius ir pagerinti gyvenimo kokybę.

13.3. kaupti ir skleisti informaciją apie teikiamas socialines paslaugas ir naujus socialinių paslaugų teikimo metodus.

13.4. įtraukti į socialinių paslaugų teikimą savanorius, šeimos narius bei artimuosius, pačius paslaugų gavėjus, skatinti savitarpio pagalbą.

13.5. informuoti visuomenę apie Centro veiklą, strategiją, pokyčius.

13.6. integruotis į bendrą savivaldybės bei regiono socialinių paslaugų infrastruktūrą.

 1. Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

14.1. nustato asmens (šeimos) socialines problemas ir jų priežastis, socialinių paslaugų ar kitos socialinės pagalbos poreikį.

14.2. teikia specialiąsias ir bendrąsias socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems neįgaliems asmenims ir kitiems socialinių problemų turintiems asmenims (šeimoms).

14.3. teikia specialiąsias socialines paslaugas:

14.3.1. apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose asmenims, kuriems nereikia nuolatinės priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Šios paslaugos teikiamos Trakų rajono savivaldybės gyventojams (kitų savivaldybių gyventojams gali būti teikiamos tuo atveju, jeigu savivaldybė parduoda Centro teikiamas socialines paslaugas kitų savivaldybių gyventojams);

14.3.2. ilgalaikės priežiūros paslaugas (bendrai socialinės globos ir slaugos paslaugas) Trakų rajono savivaldybės gyventojams;

14.3.3. dienos socialinės globos institucijoje (dienos socialinės globos centre) – Aukštadvario, Onuškio, Grendavės seniūnijų regiono gyventojams;

14.3.4. dienos socialinės globos asmens namuose – Aukštadvario, Onuškio, Grendavės seniūnijų regiono gyventojams;

14.3.5. socialinės priežiūros (pagalbos į namus) – Aukštadvario, Onuškio, Grendavės seniūnijų regiono gyventojams.

14.4. teikia bendrąsias socialines paslaugas Centre ir į namus – – Aukštadvario, Onuškio, Grendavės seniūnijų regiono gyventojams:

14.4.1. transporto paslaugas;

14.4.2. maitinimo paslaugos Centre ir maitinimo organizavimo į namus (“karšti pietūs į namus“);

14.4.3. asmeninės higienos (dušo ir maudymosi vonioje) ir priežiūros paslaugas;

14.4.4. skalbimo paslaugas (patalynės, apatinių ir viršutinių drabužių);

14.4.5. informavimo;

14.4.6. informavimo paslaugas telefonu (savanoriškas paslaugų teikimas telefonu);

14.4.7. konsultavimo;

14.4.8. tarpininkavimo ir atstovavimo;

14.4.9. sociokultūrines paslaugas;

14.4.10. sveikatos palaikymo paslaugas (kraujospūdžio matavimas, vaistų suleidimas, mankšta, treniruoklio paslaugos ir pan.);

14.4.11. kitas bendrąsias socialines paslaugas, atsižvelgiant į specifinius asmens poreikius ir Centro finansines galimybes.

14.5. švietėjiška veikla:

14.5.1. paskaitų, pokalbių, susitikimų ir pan. organizavimas;

14.5.2. seminarų, konferencijų organizavimas;

14.5.3. mokymų organizavimas;

14.5.4. kita veikla, susijusi su socialinio darbo tobulinimu.

14.6. analizuoja šios dalies 14.2 punkte išvardytų asmenų (šeimų) gyvenamąją aplinką, santykius su šeimos nariais, artimaisiais, bendruomene ir rekomenduoja jiems tinkamiausią socialinių paslaugų ar kitos socialinės pagalbos rūšį bei jų teikimo formą.

14.7. analizuoja socialinių paslaugų ir socialinio darbo efektyvumą.

14.8. rengia socialinius projektus, dalyvauja konkursuose ar ieško kitų finansavimo šaltinių projektams įgyvendinti.

14.9. informuoja Centro klientus ir Aukštadvario, Onuškio ir Grendavės seniūnijų regiono gyventojus apie naujus teisės aktus, savivaldybės institucijų sprendimus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą, socialinę paramą, socialines garantijas ir teisę gauti socialines paslaugas ar kitą pagalbą.

14.10. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, seniūnijomis, socialines paslaugas ar socialinę paramą teikiančiomis įstaigomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis, organizuojant socialinių paslaugų teikimą bei socialinį darbą.

14.11. teikia veiklos ataskaitas steigėjui, suvestines ir kitus duomenis bei informaciją apie socialinių paslaugų teikimą savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.

14.12. skatina filantropiją, renka aukas, organizuoja paramos ir labdaros akcijas skurdžiai gyvenantiems asmenims (šeimoms) paremti.

14.13. organizuoja darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimą, motyvuoja jų dalyvavimą socialinių darbuotojų atestacijoje, numato savo biudžete lėšas šiems tikslams įgyvendinti.

14.14. teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui socialinių paslaugų teikimo, socialinio darbo tobulinimo klausimais.

14.15. laikosi Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso reikalavimų.

14.16. formuoja teisingą visuomenės požiūrį į pagyvenusius žmones bei neįgaliuosius, jų problemas bei galimybes jiems padėti gyventi visavertį gyvenimą.

14.17. propaguoja Centro veiklą, keičiasi darbo patirtimi su kitomis panašaus profilio įstaigomis.

14.18. užtikrina teikiamų socialinių paslaugų kokybę, pateiktos informacijos apie socialinių paslaugų gavėją konfidencialumą. Neteikia žiniasklaidai informacijos, dėl kurios gali būti pažeistos žmogaus teisės ir saugumas.

14.19. užtikrina darbo saugumą, pirmąją medicinos pagalbą, sanitarinio-higieninio bei priešepideminio režimo laikymąsi.

14.20. vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės institucijų sprendimais pavestas funkcijas.

 1. Centro teritorijoje draudžiama vartoti alkoholį, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, prekiauti jomis. Ribojamas pašalinių asmenų patekimas į Centrą.
 2. Paslaugų gavėjų atžvilgiu draudžiamas bet koks smurtas, prievarta ar kitokio pobūdžio išnaudojimas.
 3. Jeigu socialinių paslaugų teikimui ar veiklai organizuoti reigalinga licencija, Centras privalo ją turėti įstatymais nustatyta tvarka.

 

III. CENTRO TEISĖS

 

 1. Centras turi teisę:

18.1. gauti būtiną informaciją iš savivaldybės ir valstybės institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų Centro uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti.

18.2. teikti pasiūlymus socialinių paslaugų efektyvumo, darbuotojų pareigybių skaičiaus ir kitais pagal kompetenciją klausimais.

18.3. pagal kompetenciją palaikyti ir plėtoti ryšius su atitinkamomis šalies ir užsienio insitucijomis, jų struktūriniais padaliniais, tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti įgyvendinant tarptautinius projektus.

18.4. sudaryti sutartis su paslaugų gavėjais, teikiant socialines paslaugas, nurodytas 14.3 – 14.-4 punktuose, teisės aktų nustatyta tvarka.

18.5. atstovauti socialinių paslaugų gavėjų teises ir interesus valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose.

18.6. atsisakyti teikti paslaugas ar vykdyti kitus paslaugų gavėjų nurodymus, jeigu jie prieštarauja įstatymams, sutarties sąlygoms, profesinės veiklos taisyklėms, standartams, etikai.

18.7. nukrypti nuo paslaugų teikimo  sąlygų ar paslaugų gavėjo nurodymų, jeigu pagal konkrečias aplinkybes tai būtina dėl paslaugų gavėjo interesų ar paslaugų teikimo.

18.8. vienašališkai nutraukti sutartį su paslaugų gavėju tik dėl svarbių priežasčių, prieš tai informavus savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, ir visiškai atlyginti paslaugų gavėjui patirtus nuostolius.

18.9. skelbti konkursus, susijusius su įstaigos veikla bei priemonėms įgyvendinti, taip pat socialinių paslaugų pardavimui, jeigu Centre yra laisvos vietos.

18.10. gauti bei teikti labdarą bei paramą.

18.11. sudaryti sutartis su kitais paslaugų teikėjais ir prisiimti įsipareigojimus.

18.12. kviesti kvalifikuotus specialistus ar ekspertus svarbiems ir sudėtingiems klausimams nagrinėti.

18.13. dalyvauti svarstant ir tvirtinant Centro biudžetą.

18.14. rengti ir įgyvendinti socialinius projektus, skirtus paslaugų gavėjų specialiesiems poreikiams tenkinti.

18.15. kreiptis į steigėją dėl Centro nuostatų papildymo ar pakeitimo.

18.16. steigėjui pritarus, stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje.

18.17. savarankiško gyvenimo namuose esant laisvoms vietoms ar gyventojams išvykus (savaitgaliais, pas giminaičius ar kitus artimuosius, gydantis ligoninėje ar kitais atvejais), gyvenamosios patalpos gali būti išnaudojamos kitiems asmenims. Gautos lėšos už apnakvindinimo paslaugas apskaitomos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir naudojamos šiuose nuostatuose numatytai veiklai gerinti.

18.18. Centras turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, savivaldybės sprendimuose numatytų teisių.

 

 

 1. CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Centro valdymo struktūra nustatoma, atsižvelgiant į socialinių paslaugų gavėjų skaičių, teikiamų socialinių paslaugų rūšis, sudėtingumą bei jų trukmę, steigėjo turimus finansinius išteklius.
 2. Centro struktūroje yra šie struktūriniai padaliniai:

20.1. Savarankiško gyvenimo namai (su ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos tarnyba).

20.2. Socialinės globos centras (su dienos socialinės globos centre tarnyba, mobilios socialinės pagalbos į namus tarnyba).

 1. Prie Centro gali būti sudaryta visuomeninė taryba, turinti patariamąją teisę ir galinti teikti pasiūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo gerinimo, socialinio darbo su klientais ir kitais Centro veiklos tobulinimo klausimais. Taryba veikia vadovaudamasi tarybos nuostatais, kuriuos tvirtina Centro direktorius. Tarybos nariais gali būti Centro darbuotojai, gyventojai/lankytojai ar jų šeimos nariai ir visuomeninių organizacijų atstovai.
 2. Centrui vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir darbo sutartį su juo sudaro savivaldybės administracijos direktorius, iš pareigų atleidžia steigėjas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 3. Direktoriumi gali būti asmuo, turintis aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų socialinio darbo stažą.
 4. Centro direktorius tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui ir steigėjui, atskaitingas savivaldybės tarybai. Laikinai nesant Centro direktoriui, jo pareigas eina savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas kitas asmuo.
 5. Centro direktorius:

25.1. organizuoja Centro veiklą, sudaro metinius darbo planus, tvirtina darbo reglamentą, parengia Centro strategiją.

25.2. atstovauja Centrui teismuose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, atsako už Centrui pavestų uždavinių, funkcijų ir užduočių vykdymą.

25.3. užtikrina, kad Centro veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir savivaldybės institucijų sprendimų reikalavimų.

25.4. tvirtina darbuotojų pareigybių nuostatus, priima į darbą  ir atleidžia iš jo darbuotojus, juos skatina bei skiria jiems drausmines nuobaudas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

25.5. tvirtina Centro vidaus tvarkos taisykles:

25.5.1. darbuotojams, apibrėžiančias darbuotojų teises ir pareigas, darbuotojų ir paslaugų gavėjų tarpusavio santykius ir pan.;

25.5.2. paslaugų gavėjams, apibrėžiančias paslaugų gavėjų tarpusavio bei paslaugų gavėjų ir darbuotojų tarpusavio santykius ir pan.

25.6. nustato darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, sudaro darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, rūpinasi jų sauga bei darbo priemonėmis.

25.7. tvirtina Centro struktūrinių padalinių nuostatus.

25.8. sudaro visuomeninę tarybą ir tvirtina jos nuostatus.

25.9. vertina Centro darbuotojų teikiamų paslaugų kokybę ir veiklos įgūdžius, koordinuoja jų kvalifikacijos tobulinimą ir mokymą.

25.10. rengia seminarus, konferencijas, susitikimus ir kitus renginius socialinių paslaugų ar kitais socialinės veiklos klausimais.

25.11. pagal savo kompetenciją priima sprendimus, leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą.

25.12. pasirašo sutartis, nurodymus, informacinius ir kitus dokumentus.

25.13. teikia savivaldybės administracijai Centro programos sąmatą.

25.14. atsako už tikslingą Centrui skirtų lėšų bei kitų materialinių resursų panaudojimą.

25.15. Centro vardu atidaro ir uždaro sąskaitas Lietuvoje veikiančiuose bankuose, rūpinasi Centro tarptautiniais ryšiais.

25.16. įstatymams, kitiems teisės aktams ir savivaldybės sprendimams vykdyti ir kitiems savo kompetencijos klausimams spręsti kviečia posėdžius ar pasitarimus.

Pasitarimai, posėdžiai vyksta pagal nustatytą reglamentą arba reikalui esant. Pasitarimai ar posėdžiai yra protokoluojami

25.17. gali turėti kitų teisių ir pareigų, neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 1. Visą Centro direktoriaus veiklą reglamentuoja pareiginiai nuostatai, kuriuos tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
 2. Socialinių paslaugų gavėjų prašymai, pareiškimai ar skundai registruojami ir į juos atsakoma įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.
 3. Visi Centro direktoriaus pavedimai (rašytiniai ar žodiniai) darbuotojams yra privalomi.
 4. Centre socialines paslaugas ir kitą socialinę pagalbą gali teikti savanoriai, su jais sudaroma savanoriško darbo sutartis. Savanoriai gali dalyvauti Centro posėdžiuose ar pasitarimuose, taip pat kelti kvalifikaciją, gauti atlygį (materialine ar nematerialine forma).
 5. Buhalterinę apskaitą Centre tvarko vyriausiasis buhalteris.
 6. Už pareiginių funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, taip pat už padarytą žalą Centro direktorius ir kiti darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 1. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR ATLEIDIMAS IŠ JO,

DARBO APMOKĖJIMAS

 

 1. Centro direktorių teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir pareiginius nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
 2. Kitus Centro darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Darbo apmokėjimą nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai, savivaldybės institucijų sprendimai.
 4. Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialinėms paslaugoms, socialinių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo išsilavinimo, kvalifikacinės kategorijos, socialinio darbo stažo.
 5. Socialinį darbą gali dirbti tik asmenys, turintys atitinkamą socialinio darbuotojo aukštesnįjį ar aukštąjį (universitetinį ar neuniversitetinį) išsilavinimą.

 

 1. CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJAI

 

 1. Centro socialinių paslaugų gavėjais yra šių nuostatų II skirsnio 14.2 punkte nurodyti asmenys (šeimos).
 2. Centre socialinės paslaugos teikiamos įstatymų, kitų teisės aktų, savivaldybės institucijų sprendimų nustatyta tvarka.
 3. Centre neteikiamos socialinės paslaugos tiems asmenims, kurių sveikatos būklė reikalauja intensyvaus gydymo, kurie vartoja alkoholį, narkotikus ar kitas psichotropines medžiagas.
 4. Socialinės paslaugos jų gavėjams teikiamos pagal sutartį tarp Centro, paslaugų gavėjo ir jo artimųjų.
 5. Centro paslaugų gavėjai turi teisę:

41.1. gauti kokybiškas socialines paslaugas institucijoje ir asmens namuose.

41.2. gauti teisingą, aiškią, išsamią informaciją apie Centro veiklą ir teikiamas socialines paslaugas, jų įkainius, mokėjimo tvarką.

41.3. reikalauti, kad jiems būtų vykdomi socialinių paslaugų teikimo sutarties įsipareigojimai.

41.4. kreiptis su prašymais, skundais ar pasiūlymais į Centro administraciją.

41.5. nutraukti socialinių paslaugų teikimo sutartį savo noru, jeigu Centras laiku nepradėjo arba nebaigė vykdyti sutarties, arba pažeidė sutarties sąlygas.

41.6. reikalauti, kad Centras neatlygintinai ištaisytų nukrypimus nuo sutartyje numatytų sąlygų arba grąžintų pinigus už paslaugų teikimą, jeigu nėra gavėjo kaltės.

41.7. į informacijos apie paslaugų gavėją konfidencialumą.

41.8. kitos teisės, jeigu jos neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 1. Centro paslaugų gavėjo pareigos:

42.1. laikytis nustatytos tvarkos, elgtis kultūringai, nekelti triukšmo, laikytis bendražmogiškų moralės principų ir įprastų bendravimo taisyklių, švaros ir kitų reikalavimų.

42.2. pateikti Centrui būtiną informaciją apie save ir savo artimuosius, gaunamas pajamas, turtą, ir kitus duomenis, kurie reikalingi socialinėms paslaugoms teikti bei mokėjimo dydžiui už paslaugas nustatyti.

42.3. atsiskaityti už teikiamas socialines paslaugas nustatytu laiku ir tvarka.

42.4. gerbti Centro darbuotojus, kitus paslaugų gavėjus ir nepažeidinėti jų teisių bei vidaus tvarkos taisyklių.

42.5. kitos pareigos, kurios neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 1. Paslaugų gavėjui, sąmoningai nesilaikančiam Centre nustatytos tvarkos arba sutartyje nustatytų sąlygų, paslaugų teikimas gali būti sumažintas, laikinai ar visai nutrauktas.

 

VII. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

 1. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos įstatymų, kitų teisės aktų, savivaldybės institucijų sprendimų nustatyta tvarka, gavus iš savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl specialiųjų socialinių paslaugų skyrimo bei suformuotos paslaugų gavėjo bylos kopiją.
 2. Centro administracija su paslaugų gavėju pasirašo specialiųjų socialinių paslaugų teikimo sutartį, kurioje abi šalys susitaria dėl įsipareigojimų viena kitos atžvilgiu.
 3. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos Centro direktoriaus nustatyta tvarka.
 4. Centro savarankiško gyvenimo namų gyventojai:

47.1. administracijos leidimu (sprendimu) gali laikinai išvykti. Paslaugų gavėjas, norintis laikinai (daugiau nei trijų dienų laikotarpiui) išvykti iš Centro savarankiško gyvenimo namų, pateikia direktoriui prašymą, nurodydamas: išvykimo priežastį, laikotarpį, artimųjų ar kitų asmenų, pas kuriuos išvyksta, vardą, pavardę, giminystės ryšį, adresą, sutikimą mokėti už vietą (socialines paslaugas) nustatyta tvarka.

Laikino išvykimo terminas – iki 30 kalendorinių dienų.

47.2. išvykstant visam laikui savo noru, privalo pateikti Centro direktoriui prašymą, kurio pagrindu nutraukiama specialiųjų socialinių paslaugų sutartis.

47.3. pasišalinus savavališkai, Centro administracija praneša apie tai policijai ir artimiesiems.

47.4. su sistemingai piktnaudžiaujančiais alkoholiu, narkotikais ir kitomis psichotropinėmis medžiagomis, pažeidinėjančiais vidaus tvarkos taisykles, nutraukiama specialiųjų socialinių paslaugų teikimo sutartis.

 

VIII. MOKĖJIMAS UŽ TEIKIAMAS SOCIALINES PASLAUGAS

 

 1. Centre mokėjimas už teikiamas socialines paslaugas nustatomas vadovaujantis įstatymais, kitais teisės aktais ir steigėjo priimtais sprendimais.
 2. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose nekompensuojamas (asmenys patys tvarkosi buitį, gaminasi maistą, apsiperka, moka už komunalines paslaugas).
 3. Centro savarankiško gyvenimo namų paslaugų gavėjas, išvykęs iš Centro daugiau nei trijų dienų laikotarpiui, už išvykimo laikotarpį moka teisės aktais ir steigėjo nustatytais dydžiais.
 4. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis nurodomas socialinių paslaugų teikimo sutartyje.
 5. Už padarytą materialinę ar moralinę žalą fiziniam ar juridiniam asmeniui Centro socialinių paslaugų gavėjas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 1. CENTRO FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ

 

 1. Centro finansavimo šaltiniai:

53.1. savivaldybės biudžeto lėšos.

53.2. investicinių, socialinių paslaugų infrastruktūros ir kitų programų lėšos.

53.3. šalies ir užsienio fondų lėšos.

53.4. paslaugų gavėjų lėšos už suteiktas socialines paslaugas.

53.5. lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal suteiktas paslaugas ar sutartinius darbus.

53.6. lėšos, gautos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą.

53.7. kitos teisėtai įgytos lėšos.

 1. Kiekvienais metais Centras sudaro iš savivaldybės biudžeto skiriamų asignavimų programos sąmatą, kurią tvirtina steigėjas.
 2. Biudžetinės lėšos naudojamos taupiai ir tik pagal steigėjo programos sąmatoje numatytus asignavimus. Iš kitų šaltinių gaunamos lėšos naudojamos pagal Centro patvirtintą sąmatą.
 3. Lėšas, gautas kaip labdarą ar paramą, pagal testamentą ar dovanojimo aktą, Centras naudoja labdaros (paramos) teikėjo ar testatoriaus (dovanotojo) nurodymu šiuose nuostatuose numatytai veiklai.
 4. Centro finansinė veikla kontroliuojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 1. DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS

 

 1. Centro dokumentų valdymą ir saugojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu patvirtintos Raštvedybos taisyklės, Dokumentų rengimo ir saugojimo taisyklės ir kiti teisės aktai.

 

 1. CENTRO LIKVIDAVIMAS, REORGANIZAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 

 1. Centras likviduojamas, reorganizuojamas ar pertvarkomas įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Reorganizuojant ar likviduojant Centrą, steigėjas atsako už Centro savarankiško gyvenimo namų gyventojų socialinės globos tęstinumą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                Vincas Kapočius