Finišuoja projektas

Finišuoja projektas ,,Čižiūnų socialinių paslaugų centro žemės sklypo (unikalus nr.7924-0002-0022) sutvarkymas ir jo pritaikymas bendruomenės sociokultūriniams poreikiams.‘‘
Čižiūnų socialinių paslaugų centro teritorijoje yra baigiamas projektas ,,Čižiūnų socialinių paslaugų centro žemės sklypo (unikalus Nr.7924-0002-0022) sutvarkymas ir jo pritaikymas bendruomenės sociokultūriniams poreikiams‘‘ pagal Trakų VVG strategijos II prioriteto“ Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas“ 2.1. priemonę „Viešųjų erdvių sutvarkymas, sukūrimas, kultūrinio kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir atnaujinimas“, kuris buvo finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, prie kurio kaip projekto partneris prisidėjo Trakų rajono savivaldybė. Projekto dėka sutvarkyta iki šiol buvusi apleista centro teritorija: apželdinta, įrengti pėsčiųjų takai, pritaikyti judėjimo problemą turintiems ir neįgaliems asmenims, įrengta didelės apžvalginė aikštelė su suolelais ir dviem pavėsinėm. Nuo šiol centro teritorija tenkina bendruomenės poreikius, teikia visuomeninę naudą, sudaro saugią išorinę aplinką. Įstaiga tapo patrauklesniu traukos centru Čižiūnų bendruomenės nariams. Įgyvendintas projektas prisidėjo prie sveikatingumo ugdymo, žalingų įpročių prevencijos, kultūros ir tradicijų puoselėjimo, socialinės sanglaudos, įvairaus amžiaus asmenų užimtumo. Centro teritorija tapo estetiška, patogi, patraukli ir atvira vietos bendruomenei. Ateityje ši teritorija galės pasitarnauti Čižiūnų bendruomenės poreikiams organizuojant šventes, susitikimus.

Čižiūnų socialinių paslaugų centro gyventojai, paslaugų gavėjai, Dienos centro lankytojai turi saugias sąlygas savirealizacijai. Atsirado palankios sąlygos ne tik įstaigos, bet ir kitų bendruomenės narių saviraiškai, sutvarkyta teritorija leidžia vienu metu apjungti į bendrus renginius centro bendruomenę ir Aukštadvario seniūnijos Čižiūnų, Ūbiškių kaimų bendruomenes, skatinamas tarpinstitucinis bendravimas. Manome, kad 2010 metais startavęs ir tebesitęsiantis projekto „Kartų kultūrinio bendradarbiavimo pamokos Čižiūnų socialinių paslaugų centre“ tradiciniu tapęs renginys „Pabūkime kartu“ apjungs dar didesnį būrį žmonių, tenkins centro, aplinkinių bendruomenių sociokultūrinius poreikius.

Direktorės pavaduotoja socialinėms paslaugoms Vilma Kozėlienė

Nuotraukos Jolitos Jukovič

2014-03-15a 2014-03-15b

Daugiau naujienų