Veiklos planas

Čižiūnų socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) –  kompleksinė socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia specialiąsias ir bendrąsias socialines paslaugas bei organizuoja užimtumą senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia.

Trakų rajono savivaldybės taryba 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. S-69 įsteigė ir įregistravo įstatymu nustatyta tvarka biudžetinę įstaigą – Čižiūnų socialinių paslaugų centrą, turintį juridinio asmens statusą. Centras savo veiklą vykdo pagal 2009-12-29 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-422 patvirtintus biudžetinės įstaigos Trakų rajono savivaldybės Čižiūnų socialinių paslaugų centro nuostatus. Centras vykdo valstybės ir savivaldybės deleguotas funkcijas socialinių paslaugų teikimo srityje.

VIZIJA:
Moderni, teikianti kokybiškas socialines paslaugas neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga, optimaliai išnaudojanti savo galimybes, profesinius ir finansinius resursus.

MISIJA:
Tenkinti Trakų rajono bendruomenės narių poreikius stacionarioms ir nestacionarioms socialinėms paslaugoms, padėti jiems integruotis į visuomenę, spręsti užimtumo, ugdymo, savęs realizavimo klausimus, reaguojant į socialinius pokyčius visuomenėje stengtis užtikrinant socialinį teisingumą.

Centro vertybinės nuostatos:

  • Profesionalumas – būdami kompetentingi, dirbame lanksčiai, atsakingai, efektyviai, ir sparčiai siekiame kokybiškų rezultatų. Esame savo srities specialistai nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs, skatiname kūrybiškumą.
  • Bendradarbiavimas – siekiame bendro tikslo, kurį užtikriname padėdami vienas kitam, geranoriškai ir laiku keisdamiesi informacija tarpusavyje ir su partneriais. Esame atviri socialiniams partneriams, geranoriškai padedame vienas kitam, veikiame vieningai vardan bendro tikslo.
  • Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus, savo teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
  • Pagarba – kiekvienas žmogus yra unikalus ir vertingas, rūpinamės jais nuoširdžiai, skirdami visą savo dėmesį, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei. 
  • Inovatyvumas – domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendint, esame dinamiški ir pasiruošę įvairiems pokyčiams. 
  • Lojalumas – tikime tuo ką darome, gerbiame ir didžiuojamės savo įstaiga. 
  • Konfidencialumas            –                    Centro             darbuotojai             gerbia            informacijos slaptumą, konfidencialumą, atsakingo panaudojimo principus savo profesiniame darbe.
  •  Komandinis darbas. Mes dirbame komandoje ir siekiame bendrų tikslų. Tikime, kad komandinis darbas yra raktas į sėkmingą mūsų veiklą.

Centras savo veikloje vadovaujasi EQUASS kokybės principais: lyderystė, personalas, teisės, etika, partnerystė, dalyvavimas, orientacija į asmenį, kompleksiškumas, orientacija į rezultatus, nuolatinis gerinimas. Taip pat Centras yra įsipareigojęs ginti ir skatinti socialinių paslaugų gavėjų teisių įgyvendinimą užtikrinant lygias galimybes, vienodą požiūrį į kiekvieną, pasirinkimo teisę, apsisprendimo laisvę ir lygiateisį dalyvavimą. Centras aktyviai siekia patenkinti savivaldybės gyventojų poreikius, efektyviai naudodamas išteklius, vystydamas ir gerindamos paslaugas, vykdydamas tyrimus ir plėtrą, diegia inovacijas.

Čižiūnų socialinių paslaugų centro 2024 m. veiklos planą ir plano priedą rasite žemiau:

Atsiųsti 2024 metų veiklos planą

Atsiųsti 2024 metų veiklos plano priedą