Korupcijos prevencija

PATVIRTINTA
Čižiūnų socialinių paslaugų
centro direktoriaus
2017-02-21 įsakymu Nr. V-16A

ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ANTIKORUPCIJOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROS NUOSTATOS

 1. Biudžetinės įstaigos Čižiūnų socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) antikorupcijos tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja antikorupcijos įgyvendinimo priemones, veiklos sritis, kuriose didelė tikimybė korupcijos atsiradimui, vertinimą ir reagavimo į korupcijos atsiradimo atvejus tvarką.
 2. Tvarka parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos 2002 05 28 korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904;

2.2. Lietuvos Respublikos 1999 06 17 viešojo administravimo įstatymu Nr. VIII-1234;

2.3. Lietuvos Respublikos 1997 07 02 viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu Nr. VIII-371;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“;

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“;

2.6. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“;

2.7. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017-06-16 įsakymu Nr. 1K-238 „Dėl finansų ministro 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1K-288 „Dėl finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“ pakeitimo“;

 1. Centras kaip savivaldybės įstaiga vykdo korupcijos prevenciją.
 2. Centro direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams arba kiti Centro darbuotojai, turintys įstaigos įgaliojimą, privalo vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, tose srityse, kuriose pasireiškia korupcijos tikimybė.
 3. Centro antikorupcijos Tvarka privaloma visiems Centro darbuotojams, praktikantams ir savanoriams.
 4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose, nurodytuose šio aprašo 2 punkte vartojamas sąvokas.
 5. Šį Tvarkos aprašą sudaro šie skyriai: bendros nuostatos; antikorupcijos vykdymo tikslas, uždaviniai, principai; antikorupcijos įgyvendinimo priemonės; Centro veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir jų vertinimas; reagavimas į galimus korupcijos atvejus; galimos korupcijos pasekmės ir baigiamosios nuostatos.

II. ANTIKORUPCIJOS VYKDYMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI

 1. Antikorupcijos tvarkos aprašo tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę Centro bei darbuotojų veiklą.
 2. Tvarkos aprašo uždaviniai:

9.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

9.2. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų darymo;

9.3. užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;

9.4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą antikorupcijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;

9.5. skatinti skaidrų ir atvirą paslaugų teikimą.

 1. Principai, kuriais vadovaujamasi įgyvendinant antikorupcinę tvarką:

10.1. teisėtumo – antikorupcijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;

10.2. visuotinio privalomumo – antikorupcijos subjektais gali būti visi asmenys;

10.3. sąveikos – antikorupcijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų antikorupcijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;

III. ANTIKORUPCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 1. Veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir vertinimas;
 2. Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas, vykdymo koordinavimas ir kontrolė;
 3. Teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
 4. Informacijos pateikimas Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;
 5. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
 6. Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas Centre, pateikimas teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. CENTRO VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, IR JŲ VERTINIMAS

 1. Veiklos funkcijos, sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:

17.1. Prašymų visoms Centro teikiamoms socialinėms paslaugoms gauti pateikimas, šių paslaugų organizavimas ir teikimas;

17.2. Asmens, kuriam turi būti nustatyta rūpyba ir paskirtas rūpintojas socialinių, sąlygų vertinimas, išvadų parengimas ir atstovavimas teisme;

17.3. Prieglobsčio gavėjų ir perkeltųjų asmenų integracijos paslaugų organizavimas ir teikimas;

17.4. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas;

17.5. Centro darbuotojų dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijose;

17.6. Konkursų pareigoms Centre užimti organizavimas ir darbuotojų priėmimo į darbą vykdymas (personalo vadyba);

17.7. Personalo formavimas, valdymas ir administravimas;

17.8. Finansinių išteklių ir Centre įsigyto turto valdymas;

17.9. Centro ūkinių sutarčių sudarymas;

17.10. Centre įgyvendinamų projektų vertinimas, tikrinimas, priežiūra;

17.11. Centre įgyvendinamų projektų sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo priežiūra, projekto tęstinumas.

 1. Korupcijos tikimybės Centre vertinimas:

18.1. Centro direktorius įsakymu skiriamas asmuo, kuris  yra atsakingi už korupcijos tikimybės Centro veiklos srityse vertinimą.

18.2. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją parengia veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašą ir pateikia Centro direktoriui.

18.3. Centro direktorius išanalizuoja pateiktą sąrašą ir siūlo veiklos sritis, kuriose einamaisiais metais tikslinga atlikti vertinimą.

18.4. Įvertinus pasirinktas veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizuoja Centro priimtus teisės aktus, sprendimus, atliktus veiksmus ir:

18.4.1. Vertina ar pasirinktose įstaigos veiklos srityse yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ar sutarčių, turinčių įtakos įstaigos veiklai, ar priimti visi teisės aktai būtini įstatymams ir įstatymą įgyvendinamiesiems teisės aktams įgyvendinti;

18.4.2. Vertina, ar teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, t. y. ar įtvirtinti sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai, sprendimo priėmimo terminai, sprendimus priimantys subjektai, aiškiai apibrėžti jų įgaliojimai, atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos, nustatyta sprendimų apskundimo tvarka ir kt., ar nustatyta tvarka pakankama, ar ji nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra, ar joje nėra perteklinių reikalavimų;

18.4.3. Vertina, ar yra įtvirtinti įstaigos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo pagrindai, ar veiksmingai funkcionuoja vidaus kontrolės sistema;

18.4.4. Atlieka kitus būtinus veiksmus ir vertinimus.

V. REAGAVIMAS Į GALIMUS KORUPCIJOS ATVEJUS

 1. Jei darbuotojas žino ar įtaria kitą darbuotoją ar darbuotojus dėl korupcijos ar sukčiavimo atvejo, jis turi, užpildęs laisva forma raštišką pranešimą, informuoti pasirinktinai:

19.1.  Darbuotojų komisijai, kuri tokius atvejus tiria;

19.2.  Padalinių vadovams, direktoriui, direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams.

 1. Visos šios grandys turi glaudžiai tarpusavyje bendradarbiauti, kad užtikrintų tinkamą visų pranešimų tyrimą.
 2. Įspėjama, kad asmuo žinąs korupcijos atvejį ar jį pastebėjęs, įtaręs, turi imtis šių veiksmų:

21.1.    Neteikti informacijos tretiesiems asmenims, o tik nurodytiems reagavimo į galimus korupcijos atvejus asmenims;

21.2. Nebandyti rinkti įrodymų ar pačiam klausinėti kokių nors asmenų, vykdyti bet kokią savarankišką apklausą ar tyrimą;

21.3. Jei turima svarbių, korupcinį atvejį įrodančių dokumentų, juos asmuo turi laikyti saugioje vietoje, niekam neplatinti ir neatiduoti, išskyrus asmenis, kurie nurodyti šiame apraše;

21.4. Išgirdus, pamačius, kas, darbuotojo manymu, yra svarbi informacija, užsirašyti laiką, datą ir kitas smulkmenas;

21.5. Nebandyti tyrimo atlikti patiems ar pasitelkus kitas kolegas.

 1. Jeigu yra gautas pranešimas dėl korupcinio atvejo, reaguoti į tokį atvejį reikia nedelsiant.
 2. Kiekvieno darbuotojo, pranešusio apie jam žinomą korupcijos arba sukčiavimo atvejį, informacija bus vertinama kiek įmanoma konfidencialiai. Toks pat patikrinimas galioja ir tuo atveju, jei paaiškėja, kad darbuotojo nuomonė yra neteisinga, informacija nepasitvirtina. Darbuotojas, pranešęs apie korupcijos atvejus, nebus persekiojamas ar kitaip diskriminuojamas.
 3. Įtarimais ar nepagrįstais manymais neturi būti piktnaudžiaujama, nes darbuotojui, piktnaudžiaujančiam nepagrįstais ir piktybiškais pareiškimais ar kaltinimais, taikomos drausminės nuobaudos.

VI. GALIMOS KORUPCIJOS PASEKMĖS

 1. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos antikorupcinės politikos Centre, gali:

25.1. Pablogėti Centro teikiamų paslaugų kokybė jų prieinamumas ir savalaikiškumas;

25.2. Sumažėti klientų pasitikėjimas darbuotojais ir Centro veikla;

25.3. Pablogėti bendruomenės ir visuomenės požiūris į Centro vykdomą veiklą.

25.4. Būti neefektyviai naudojami Centro turimi ištekliai.

VII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šio aprašo nuostatas įgyvendina visi Centro darbuotojai, praktikantai ir savanoriai.
 2. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Centro direktorius.

_______________________________________

 

*Priedas. Antikorupcijos priemonių planas